Archives

Posts in category communication 3mE

Maritime students’ ‘Wave Parasite’ idea wins Our Oceans Challenge

Our Oceans Challenge, 15 juni 2017, Rotterdam. Foto Marco De Swart

The ‘Wave Parasite’ concept created by our two maritime students Roeland Schillings and Ruben de Jong was chosen by Our Oceans Challenge, a Dutch consortium of maritime companies, as the best idea to make our oceans cleaner.

The ‘Wave Parasite’ is a construction of floating structures moored around the monopiles of wind turbines at sea, which convert the force of waves into energy. This makes even more use of natural elements to generate energy. The consortium of companies in this initiative will now get together with the winners to figure out the best way of applying their project in practice.

The second prize was for an idea that separates plastic in rivers before it can reach the oceans by means of a great bubble barrier. This initiative was also given the public award by all those present in the room. An idea for reusing waste from the offshore for various other applications won the third prize.

The ideas were selected during an ‘Our Oceans Challenge’ meeting in the Rotterdam Maritime Museum. Oceans cover two thirds of our planet. They are a key food source for life on earth. Unfortunately, the ocean environment is in bad health as a result of an ever-increasing world population and economic activity at sea. The Dutch ‘Our Oceans Challenge’ partnership believes that despite these environmental challenges, it is possible use and exploit our oceans in a responsible way. The maritime industry would now like to assume its responsibility and encourage people to share sustainable ideas that can be put into practice.

This is not the first time that the partnership has welcomed innovative ideas from elsewhere. ‘Our Oceans Challenge’ launched its online platform, which people can use to suggest ideas, in 2014. At the time, five winners were selected after an initial selection. Ideas include ways of using plastic waste in the oceans in recycled products, generating energy with the help of tidal and wave motion, and the use of biological anti-fouling, which has been further developed together with industry, see here.

Idee ‘Wave Parasite’ van maritieme studenten wint Our Oceans Challenge

Our Oceans Challenge, 15 juni 2017, Rotterdam. Foto Marco De Swart

Het concept ‘Wave Parasite’ van onze twee maritieme studenten Roeland Schillings en Ruben de Jong is door het Nederlandse samenwerkingsverband van maritieme bedrijven Our Oceans Challenge verkozen tot het beste idee om tot een schonere oceaan te komen.

‘Wave Parasite’ is een constructie van drijvende structuren rond de pilaren van windmolens op zee, waarmee de beweging van golven wordt omgezet in energie. Op deze manier wordt nog meer gebruik gemaakt van de natuurlijke elementen, om energie op te wekken. De gemeenschappelijke bedrijven binnen dit initiatief gaan nu samen met de winnaar(s) verder bekijken, hoe hun project het beste in de praktijk kan worden toegepast

 

De tweede prijs was voor een idee waarbij met een ‘scherm van luchtbellen’ plastic uit de rivieren wordt gescheiden, voordat deze in de oceaan terecht komt. Dit initiatief verdiende tevens de publieksprijs van de aanwezigen in de zaal. Een idee om afval vanuit de offshore te hergebruiken voor diverse andere toepassingen, verdiende een derde plaats.

 

De ideeën werden verkozen tijdens een bijeenkomst van ‘Our Oceans Challenge’ in het Maritiem Museum in Rotterdam. Twee derde van de wereld is bedekt met oceanen, een fundamentele voedingsbron voor het leven op aarde. Als gevolg van de alsmaar groeiende wereldbevolking en economische activiteit op zee, is het helaas slecht gesteld met het oceaanmilieu. Het Nederlandse samenwerkingsverband ‘Our Oceans Challenge’ gelooft dat, ondanks deze milieu-uitdagingen, een verantwoord gebruik en exploitatie van onze oceanen mogelijk is. De maritieme industrie wil daarbij haar verantwoordelijkheid nemen en stimuleert om duurzame ideeën te delen en in de praktijk toe te passen.

 

Het is niet de eerste keer dat het samenwerkingsverband zich openstelde voor innovatieve ideeën van buitenaf. ‘Our Oceans Challenge’ opende voor het eerst in 2014 haar online platform, waarop mensen hun idee kwijt konden. Na selectie werden destijds vijf winnaars gekozen. Denk hierbij aan toepassingen om plastic afval uit oceanen om te zetten in gerecyclede producten, energieopwekking met behulp van de getijde- en golfbeweging en het gebruik van biologische anti-fouling die samen met het bedrijfsleven verder werden ontwikkeld, zie hier.

 

Inaugural Speech Dariu M. Gavrila

Update Coffee & Bikes, Pulse and Learning Lab

In recent weeks the underground cables and pipelines underneath the future Coffee & Bikes location have been shifted. Coming week the construction site will be further laid out.

Alongside the currently cordoned off area, another will be taped off between the construction site and Freezone A along the Landbergstraat for the purposes of contractor storage. The gravel will be dug out in early July after which the foundations will be laid. The pilings will not be driven, but injected instead to limit nuisance from vibration and noise as much as possible. Coffee & Bikes is expected to be completed by late November.
On the other side of the square, Pulse’s contours are becoming increasingly apparent. Work is currently underway on the steel structure and the various floors. The highest point will soon be reached. Work by the contractor on Pulse will continue over the summer holidays.
The construction activities for the Learning Lab will be completed soon. The building will then be furnished and audio-visual equipment will be installed. It will be taken into operation at the start of the new academic year. Until Pulse is opened in September 2018, the Learning Lab entrance will be on the square. Afterwards, you will go through Pulse to reach it.

Park bikes in the bicycle parking facilities (sunken parking area at TPM), not on the Landbergstraat!
Since the cordoning off of the future site of Coffee & Bikes the sunken parking area at TPM has been in use as a bicycle parking facility. It is important that bicycles are not parked along the Landbergstraat as this endangers pedestrians/cyclists and bicycles could potentially block access for the emergency services in the event of a calamity.

Update Coffee & Bikes, Pulse en Learning Lab

De afgelopen weken zijn de ondergrondse kabels en leidingen onder de toekomstige locatie van Coffee & Bikes verlegd. Komende week wordt de bouwplaats verder ingericht.

Naast de huidige afzetting komt er ook een afzetting tussen de bouwplaats en Freezone A aan de Landbergstraat voor opslag van de aannemer. Begin juli wordt het grind afgegraven, waarna de funderingswerkzaamheden starten. De funderingspalen worden niet geheid maar geïnjecteerd, om hinder door trillingen en geluid zoveel mogelijk te beperken. Coffee & Bikes is naar verwachting eind november klaar.
Aan de andere kant van het plein worden de contouren van Pulse steeds duidelijker. Er wordt nu hard gewerkt aan de staalconstructie en de verdiepingsvloeren. Binnenkort wordt het hoogste punt bereikt. De aannemer van Pulse werkt tijdens de zomervakantie door.
De bouwwerkzaamheden in het Learning Lab zijn binnenkort klaar. Aansluitend wordt het ingericht en worden de audiovisuele middelen geïnstalleerd. Met ingang van het nieuwe collegejaar is het in gebruik. Totdat Pulse in gebruik wordt genomen (september 2018), is de ingang van het Learning Lab aan het plein. Daarna kom je er via Pulse.

Plaats fietsen in de fietsenstalling (parkeerkuil TBM), niet in de Landbergstraat!
Sinds de afzetting van de toekomstige locatie van Coffee & Bikes is de parkeerkuil bij TBM in gebruik als fietsenstalling. Het is van belang dat fietsen niet in de Landbergstraat worden neergezet. Dat levert gevaar op voor voetgangers en fietsers vanwege bouwverkeer en de fietsen blokkeren de doorgang voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten.

© 2011 TU Delft